Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výchova ke zdraví – puberta – opakování

Cíl: puberta

Struktura:

a)      opakování

b)      aktuality

c)      nová látka

d)      shrnutí

e)      zápis

f)        zhodnocení cíle

g)      možnosti režimů dne

 

Výchova ke zdraví:

 

Zdravý životní styl představuje v základním vzdělávání cestu k formování jedné z nejdůležitějších lidských hodnot - úctě k životu a zdraví každého jedince. Jde o poznání nejdůležitějších příznivých a nepříznivých vlivů, které mohou působit na vývoj člověka v průběhu jeho života i na jeho aktuální tělesný a duševní stav.

Podstatou vzdělávání v této oblasti jsou poznatky vedoucí k orientaci v otázkách zdraví, k pozitivnímu způsobu myšlení i k volbě správných rozhodnutí ve prospěch zdraví, dále dovednosti umožňující aktivní ovlivňování tělesného i psychického stavu žáka, stejně jako zkušenosti a návyky získávané a ověřované v praktických situacích jejich každodenního režimu.

V zásadě jde o poznávání preventivních potřeb lidského organismu a jeho možností zachovávat si co nejdéle stav aktivního zdraví. Ten je dán především správnými režimovými a hygienickými návyky, vztahem ke způsobu stravování a využívání aktivního pohybu, postojem ke škodlivinám, zdravému pohlavnímu životu a k předcházení úrazům, poškozením a nemocem.

 

 

Nová látka

Puberta

Obrazek

Častým projevem puberty je objevující se akne.

Puberta je období a proces tělesných změn, při kterých se tělo dítěte mění na tělo dospělého člověka schopné se rozmnožovat. V první polovině puberty se zrychlí růst, který je na jejím konci prakticky ukončen. Během puberty se začnou velmi odlišovat těla muže a ženy, kdy se rozvíjejí druhotné pohlavní znaky. V širším slova smyslu puberta označuje i adolescenci, tedy období, kdy dochází psychologickému a sociálnímu přechodu z dětství do dospělosti. Adolescence přesahuje období puberty, ale její hranice jsou definovány méně přesně.

Období puberty nastává přibližně mezi desátým až patnáctým rokem u dívek, u chlapců zhruba o rok později. U dívek se projevuje růstem ochlupení v oblasti přirození, růstem prsů a počínající menstruací. U chlapců se projevuje nabíráním svalové hmoty, růstem ochlupení a vousů a mutací hlasu.

 

Možnosti režimů dne

 Obrazek

 

 

Režim dne:

7,00 – 8,30 scházení dětí a ranní hry

8,30 –11,30 dopolední činnosti řízené učitelkami (ranní cvičení, svačina, ranní

kruh, práce v centrech aktivit, pobyt venku)

11,30 – 12,30 oběd, osobní hygiena

12,30 – 14,15 mladší děti – odpolední odpočinek

starší děti – relaxace, zájmové kroužky

14,30 – 17,00 svačina, volné hry, pobyt na školní zahradě

Režim dne a zájmové činnosti

Režim dne:

Provoz naší školky je od 7.00 do 17.00. V jednotlivých třídách mají denně prostor tyto činnosti: individuální práce s Montessori pomůckami, společná setkávání a cvičení koncentrace na elipse, skupinové i samostatné práce na projektech a výtvarných aktivitách, pohybové a hudební chvilky ve třídě i venku. Časově jsou tyto aktivity přizpůsobeny potřebám jednotlivé třídy.

 

Kroužky:

V dopoledních i odpoledních hodinách využívají děti možnost navštěvovat kroužek jógy, tance, flétny a angličtiny. Zejména pro předškoláky je každoročně otevírán grafomotorický kurz, v jednání je také kurz plavání.

 

Další aktivity:

§                     V každé třídě pracují děti s keramikou.

§                     Průměrně jednou za měsíc navštěvujeme divadelní nebo hudební představení.

§                     V rámci projektu putujeme po Praze, jezdíme na výlety, navštěvujeme výstavy a muzea.

§                     Každým rokem pořádáme týdenní školku v přírodě.

§                     Zájemci o umístění dítěte v naší školce se mohou přijít podívat na tzv. hrací odpoledne, kde se seznámí s prostředím i metodou Montessori.

ObrazekRežim dne


6.30

budíček

6.50

os. hygiena, úklid pokojů, příprava na odchod do školy

6.50 - 7.15

předávání pokojů

6.45 - 7.30

snídaně a odchod do školy

11.45-14.45

výdej oběda

14.00-18.00

zájmová činnost, os. volno, vycházky
(středa-vycházky do 19 ti hod. )

16.00-17.00

studijní doba pro 1. roč.

17.15-18.00

výdej večeře

18.00-20.00

studijní doba, studijní klid

20.00-21.30

os. volno, zájmová činnost

21.30-21.45

os. hygiena, příprava na večerku

22.00

večerka, noční klid

 

 Obrazek

 

 

 

 

.

 

 

sebehodnocení : Jak jsem problematiku pochopil?

                           Jaké jsem si z toho vzal ponaučení?

                           Proč je důležité znát sám sebe…, ale …?

 

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>