Jdi na obsah Jdi na menu
 


ObrazekLiteratura

Písemnictví je soubor veškerých písmem zaznamenaných spisů --- určitého národa, určité epochy, celého lidstva

Zachycují nejrůznější obory lidské společnosti ( věda, technika, náboženství)

Každé literární dílo je jazykovým prostředkem

Způsoby zápisu či záznamu:

Rukopis

Tisk

Gramofonová deska

Ústní podání

Dělení literatury: a) próza

b) poezie

c) drama

Složky literárního díla:

Plán jazykový --- znalost gramatiky, mluvnice

Plán tematický --- obsah samotného díla

Plán kompoziční --- obsah díla: prostředky – používané autorem.

 

Dějiny literatury

Sumerská literatura : Epos o Gilgemašovi ( 1700 př.n.l.)

Je považován za nejstarší dílo světové literatury. Hrdinou se stal bájný král města Uruk a jeho přítel, polodivoký člověk Enkidu. Prožívají spolu řadu dobrodružství při cestě za nesmrtelností.

Straroegyptská literatura

Vzniká nové písmo -  hieroglyfické  ( fr. Champollion – rozluštil písmo, kterým byly popsány stěny zádušních místností)

Vlastní životopis Sinuhetův – popis vlastního života

Texty pyramid

Kniha mrtvých – soubor náboženských textů – rady zemřelému ( co by měl dělat po smrti)

Antická literatura

Písemnictví starověkého Řecka a Říma.

Položila základy evropské kultuře

Základní princip : úcta k svobodnému člověku

Životním programem kalokaghátia ( soulad duševní a fyzické krásy)

Archaické období

 

Homér – básník, jehož jméno je spojováno s autorstvím nejstarších dochovaných slovesných památek

Dílo: Odyssea – vypravuje o desetiletém bloudění ithackého krále Odyssea a jeho návratu do rodné země.

Attická literatura

Sofokles

Král Oidipus

Stal se vzorem osudové tragédie, Théby trpí za zločiny nevědomky spáchané Oidipem ( vražda otce a incest s matkou)

Oidipus se oslepí, aby neviděl následky hrůz, jichž se dopustil.

 

 

 

 

Římská literatura

Archaické období

Plautus – Komedie o hrnci ( čerpá náměty z obyčejného života)

Klasické období

Marcus Tullius Cicero  - řečník

Publius Vergilius Maro

Lyricko – epický básník, náměty vybíral z vesnického prostředí, miloval rodnou zemi       - Aeneas – trójský hrdina Aeneus po dobytí Tróje a po dlouhém bloudění přistál v Itálii. Praotec rodu Augustova

Publius Ovidius Naso – Umění milovat

Středověká literatura

Evropská

476 – zánik říše římské znamenal i rozdělení kultury a vzdělanosti

literatura náboženská

Bible – se skládá ze Starého a Nového zákona

Písemnictví staroslověnské

Pronikání křesťanství , příchod dvou věrozvěstů, kteří přinesli na Velkou Moravu písmo a řeč ( hlaholici, staroslověnštinu).

Proglas – přemluva k evangeliu, nejstarší dochovaná památka

Život Konstantina, Život Metoděje – popis životních poutí obou věrozvěstů, jejich mise.

Latinská literatura u nás

Kosmas – autor česky psané kroniky, která popisuje dějiny českého národa od počátků až po Kosmasovy zážitky.

Kronika – literární žánr, popis jednotlivých událostí v chronologickém sledu

Literatura 14.st.

Alexandreis – neznámý šlechtic oslavoval ideál panovníka. Domníval se, že nejlepším panovníkem je Alexandr Veliký.

Ideál panovníka – vše vyobrazeno v domácím prostředí

Dalimilova kronika – nejstarší česky psaná literatura, autor neznámý, děj zachycuje nejstarší dějiny českého národa

 

Legendy ( z latiny, co má být čteno) – veršovaný nebo prozaický útvar náboženské středověké epiky ( život světců)

Legenda o sv. Prokopu

 

Literatura husitská

Mistr Jan Hus

Narodil se v Husinci u Prachatic, v chudé rodině

Studoval a stal se knězem

Později rektorem na pražské univerzitě

Vystupoval proti odpustkům, hájil pravdu

Snažil se vystoupit proti rozmařilosti i v samotné církvi

Knížky o svatokupectví

Dcerka

 

 

 

Renesance

návrat k antice ( ideál Řecka – kalokaghátia – soulad duševní a fyzické krásy)

znovuobrození, obnovení – zájem se soustřeďuje na člověka, náboženská představa o splynutí jedince s božstvem

humanismus – myšlenkový směr založen na lidské důstojnosti, svobodném rozvoji osobnosti, zaměřen proti feudalismu

dobou přírodních, astronomických objevů – Ján Jesenius, Mikuláš Koperník, Galileo Galilei, Kryštof Kolumbus…)

 

Italská literatura

Dante Alighieri ( 1265 – 1321)

Pocházel z Florencie

Za odpor proti světské a církevní moci odsouzen do vyhnanství na smrt

Láska k předčasně zemřelé Beatrici

Dílo:

Božská komedie – skládá se ze tří částí :

Tři části : a) Peklo

     b) Očistec

     c) Ráj

Obsah: Básník líčí pomyslnou cestu podsvětím, je doprovázen římským básníkem Vergiliem ( Peklo, Očistec) – ztělesnění božského rozumu dokonalosti a nadpozemské dokonalosti, poté Beatricí ( Ráj), v závěru je průvodcem svatá Bernard. Setkává se s řadou svých přátel i odpůrců, s historickými a mytologickými postavami. Básník netají lásku k vlasti.

 

Anglická literatura

Christopher Marlowe ( 1564 – 1593)

Dramatik, básník – hry zobrazují titánské hrdiny, které hubí jejich vlastní ctižádost a vášnivost

 

 

William Shakespeare ( 1564 – 1616)

herec, dramatik, závěr života prožil v rodném Stratfordu nad Avonou – 37 her ( uvádí se, že napsal 39 – 40)

typickým veršem – blankvers

překlady do češtiny: J.V.Sládek

dílo : Romeo a Julie

 

Jan Blahoslav

Narodil se v Přerově

Stal se biskupem jednoty bratrské

 

Filipika proti misomusům ( nepřátelům učení)

-         potřeba vyššího vzdělání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renesance : Dante Alighieri -13/14 . st. - Božská komedie

William Shakespeare - 16/17 st.-  Romeo a Julie

Baroko      : John Milton  - 17/18. st.- Ztracený ráj

Jan Ámos Komenský – 16/17. st. – Labyrint světa a ráj srdce

Klasicismus     : Moliere – 17/18. st. – Lakomec

Romantismus   : Victor Hugo – 19.st. – Chrám Matky boží v Paříži

Národní obrození :Josef Dobrovský – 18/19. st. – Zevrubná mluvnice českého jazyka

Karel Havlíček Borovský – 19.st. – Tyrolské elegie

Božena Němcová – 19. st. – Babička

Realismus         : Honoré de Balzac – 18/19. st. – Otec Gorily

Májovci            : Jan Neruda – 19.st. – Malostranské povídky

Vítězslav Hálek – 19.st. – Muzikantská Liduška

Nihilismus ( rozpad dosavadních hodnot)

 impresionosmus  ( směr založen na okamžiku)

Charles Baudelaire – 19.st. – Květy zla

Paul Verlaine – 19.st. – Moudrost

Jean Arthur Rimbaud – 19.st. – Iluminace

 

Obrazek

zhodnocení cíle ( měli bychom znát historii literatury, abychom mohli navázat na tradici svých předků)

shrnutí

sebehodnocení

  1. Co se mi líbilo?
  2. Co se mi nelíbilo?
  3. Proč bych měl mít všeobecný přehled?
  4. Proč bych měl znát české autory?

 

 

v

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< prosinec / 2021 >>