Jdi na obsah Jdi na menu
 


Styl publicistický

Vznikl jako styl v 50.letech 20.století jako styl novinářský – tedy vyčlenil se z ostatních funkčních stylů

Havránek (30. léta 20.století se o něm zmiňuje, dále Bečka koncem 40.let)

Styl novinářský – Trávníček v 50. letech

 

Charakteristika: styl bohatý, informující o různých zprávách s prostou funkcí sdělnou

 

Slohové útvary:

a)        informace analyzují

b)        funkce komunikativní

c)        získávající

d)        ovlivňující

e)        objektivní výkladový styl a pasáže komentující – tedy úvahy

f)        politická publicistika

g)        expresivně podbarvené glosy, fejetony

h)       dynamika

 

jazykový styl komunikátu – dynamika – jazykové projevy

-          publicistika psaná – styl novinářský – styl žurnalistický

-          styl periodického tisku

 

publicistika mluvená: rozhlas, televize – sdělení, zpravodajství, komentáře, besedy, publicistické pořady

 

oblast agitace, propagandy

 

cíl publicistických projevů – informovat, ovlivňovat, přesvědčovat – srozumitelným, přístupným, plynulým přehledným jazykem OBSAH + FORMA

jednotlivá čísla – rozsah, sled umístnění v tisku, využití beletristických prvků –

hyperboly – nedostižný, graciózní

slang – sportovní rubrice (běžet půlku)

 

publicismy: aktuální, delegace

tvoří nehomogenní vrstvu pojmenování jednoslovného, víceslovného, ustálené frazémy

 

základní znak – automatizace lexikální prostředků – použití přívlastkových spojení – ožehavý problém, hluboký rozpor

-          spojení výrazů náležejících sou sémantikou jiné komunikativní sféře

-          výrazy mají náležitou sémantiku – kolotoč spekulací, obrazných spojení – lámat nad něčím hůl

 

dalším rysem publicistiky – aktualizace

a)        hovorová výraziva – tatrováci, škodováci

b)        frazeologismy – čára přes rozpočet

c)        knižní výrazy – předznamenat

d)        kontrast – Staré město mládne

e)        slovní hříčky – vážně, převážně nevážně

 

obrazná vyjádření – metafory – přenesení pojmenování na základě podobnosti

přirovnání, metonymie, synekdocha, personifikace

 

Metafora – složitá slova ( na rozdíl od umělecké metafory)

Módní slova – dopad, neprůhledný

Podoba přizpůsobení výslovnosti – laeder

Přejatá slova – odvozeniny – notebook

 

Morfologické prostředky

-          kontakt s adresátem – používá se imperativ ( 1. a 2. plurál)

-          frekventovaný je genitiv srovnávací

-          lineární řazení termínů, terminologická sousloví, vzniká hromaděním genetických vazeb

-          nejfrekventovanější jsou tyto sl.druhy:

a, v, být, na, ten, který, že, i, o, rok, práce, lidí, léta

další, nový, celý, národní

být, moci, muset, chtít, říct

 

Syntaktické prostředky

Přívlastek shodný

Prostředek stylové aktualizace, jednotlivý, stručný, přímý

Vývozní úkoly – devizová situace

Pojmová charakteristika – kalamitní plochy

Řada spojení – průzkumný barometr

 

Parentenze

-          postoje jiných osob, adresátovi připomínají obecné veřejné mínění

-          kladný či záporný postoj autora ke sdělení

-          uvozujeme přímou řeč

-          předávání informací

-          umění hospodařit, ustálenost, stereotypnost

 

Syntaktické prostředky

Příznakové vytýkání – opisování

 

Kondenzační prostředky

Ustálené vazby – sekundární předložky

Nepravé vedlejší věty – mají vazbu koordinační nebo determinaci

a)        vztažné

b)        časové

c)        účelové

d)        věty tázací – řečnické otázky – zvolací, přací – kontakt s adresátem

 

specifické rysy – novinové titulky – nejčastěji věty dvojčlenné, jednočlenné, elipsy, větný ekvivalent

 

infinitiv významový

 

Forma:

a)        titulky – podávat – informace částečné – graficky

b)        lead – výrazný první odstavec při koncipování textu

c)        perex – zvýraznění redakční

d)        zvláštní postavení – reklama – významově ovlivňuje adresáta

e)        nerespektovaná únosné míry – primární – stává se komerční stránkou

čeština – nestačila zatím vytvořit jazyk reklam

dostatečný repertoár – adjektiv – odpovídajících

působí jednotvárně, nepřirozeně, nenáležitě – svěží vůně, svěží chuť

texty vznikají v zahraničí – pracovní návody

založeny na prostém řazení metafor

konstatování

Octavia Škoda s novou tváří

 

3. žánry:

1.        zpravodajský – oznámení, inzerát, komuniké, zpráva, krátká zpráva – notika, článek, riport, interview, referát

2.        analytické – úvodník, komentář, glosa

3.        novinářský – posudek, recenze, kritika, projev, proslov, řeč, diskuse, debata, polemika

4.        beletristické – črta, reportáž, fejeton

 

Útvary :

Úvodník

-          obsahuje nejdůležitější aktuální informaci, hlavní téma celospolečenského významu, rozbor a vyvození závěru pro praxi

-          oficiální, klidný ráz – vyjadřuje oficiální stanovisko, odhalí souvislosti a příčiny

-          na čelním místě – 1. straně novin (pevně stanoveno)

-          jen mírně využívá živých jazykových prostředků např. řečnické otázky, kontrasty, hromadění synonym, souřadně spojovaných výrazů

-          použití 1. osoby mn.č.

článek

-          delší příspěvek public. Stylu (podstatou je zpráva nebo komentář), někdy povaha kritické povahy

-          cíl – nejen informovat, ale i vzbudit zájem, přesvědčit)

komentář

-          autor vyjadřuje názor, zaujímá stanovisko k nějakému problému přítomnosti nebo minulosti, odlišnost od zpravodajství: osobní styl novináře, umění nesouhlasu, argumentace

-          styl pestrý, citově zabarvený, subjektivní ráz

-          vyhledává působivé a účinné jazykové prostředky

-          citově zabarvené výrazy – lokajská služba, banda zlodějů

-          frazeologie – přihlížet se založenýma rukama, hazardovat se zdravím, rvou se jako hladoví psi o odhozenou kost

-          obrazné vyjadřování – žeňte své nepřátele, očistěte zemi od nečistého hmyzu ( metafora)

-          cíl uniká za sedmero hor a sedmero moří ( hyperbola)

-          kupení synonym – porušit zákon a řád, ztrácet sílu a energii, šíří zmatky, zhoubu, katastrofu

-          publicistic. Frazeologie – důsledně hájit, pronikavý úspěch

-          slova z obecné češtiny – sebranka, mašírovat

-          věta tázací, zvolací, rozkazovací (působivost, naléhavost) – věnujte pozornost našemu zemědělství, A co jsme proti tomu udělali?

-          Řečnické otázky – Chápete to zklamání a hořkost v duši vůči těm, kteří by mohli pomoci a nepomohou?

-          Ve větné stavbě – souřadně připojované věty, výčet, přístavky, infinitivní konstrukce ( byli rozhodnuti nedovolit)

Kurziva

-          novinářská aktualizující zpráva nebo zábavná stať, tištěná kurzivou (skloněné písmo)

glosa

-          kritická poznámka k událostem a názorům, krátký útvar

sloupek

-          vtipná novinářská úvaha v jednou sloupci, vytříbený styl, kurziva, na první straně novin, původně v 20. a 30. letech v Lidových novin ( ČAPEK, Poláček, Bass)

causerie (korzí)

-          vtipná novinářská úvaha o nějakém problému, lehčí tón, duchaplnost, aktuálnost, zábavnost

-          často forma rozmluvy (Neruda, Machar, Čapek)

referát

-          informuje o průběhu jednání, akce ( např. zasedání  institucí, konference, sjezdy), ze sportovní akce

-          hlavní části bývají citovány v plném znění

-          věcnost, hodnocení

-          ustálená slovní spojení, formulace i citové zabarvení (např. sportovní referáty)

reportáž

-          smíšený útvar ( publicistický = zpravodajský, umělecký nebo odborný styl)

-          informuje o zajímavých místech, provozech na základě přímého styku s nimi

-          reportáž novinářská, rozhlasová, televizní, filmová, fotografická

-          podmínka – očité svědectví autora

-          cíl: názorová představa prostředí, události (i podrobnosti) „přímý přenos“ (dokumentární přesnost

-          živé a zajímavé vylíčení skutečné události ( slovem i obrazem)

-          skutečná událost ( základ) zpracována staticky nebo dějově ( jako by autor procházel prostředím – popisný postup)

-          jazyk – prostředky- působivost, osobní zaujetí, názornost, zajímavost – expresivní výrazy, obrazné vyjádření – umělecký styl, konkrétnost, v závěru pointa

-          shodné prvky se zprávou, referátem (informovanost, dokumentárnost, věcnost)

-          slovní zásoba – přirovnání, opakování slov, oslovení, výrazy slohově zabarvené, kontrasty, hyperboly, metafory

-          syntax – zvláště věty jednoduché, prostá souvětí – vztah koordinace ( mezi slovy i větami)

-          jednočlenné věty – dynamičnost

-          vytýkání opisem – K pomníku těch, kteří zemřeli, Nezapomene ten, kdo..

-          různé věty z hlediska modality ( zvolací, přací, tázací)

fejeton

-          útvar stylu publicistického a uměleckého ( konkrétní událost + fantazie)

-          drobná zajímavá aktuální témata všedního dne, života v novém světle, pohledu

-          zpracování zábavným „ lehčím“, ironickým nebo humorným tónem, vtipně a duchaplně s cílem kritizovat veřejný jev, vyvolat okamžitou reakci – odezvu – snaha věc napravit – má vyvrcholení – pointu

-          uveřejňován v novinách pod čarou ( dolní část stránky) Jan Neruda, Rudolf Křesťan

-          znaky – přítomnost úvahy – aktuálnost

-          stanoviska autora a jeho osobní zaujetí – konkrétní údaje a fakta, humor a komika, originalita

-          jazyk

-           - vtipná formulace, neotřelé, komické spojování slov, neobvyklost slovních spojení ( nadsázka, obraznost, fantazie), hovorové prostředky, ironie, satira, působivý titul

interview

-          písemně zpracované sdělení formou rozhovoru ( dialogu) např. s významnou, známou osobností

-          jádro – stručné otázky novináře ( vhodně vybrané) a odpovědi tázané osoby ( i připravené)

-          plynulá návaznost, stručnost, výstižnost, zajímavost

-          aktuální tématika, společensky důležitá i zajímavá pro čtenáře

-          kompozice:

-          Úvod – dotazovaná osobnost je představena, uvedena do situace

-          Vlastní interview – otázky a odpovědi, či soubor otázek a odpovědí – doslovné znění odpovědí

-          Závěr – shrnutí, formule rozloučení

-          Jazyk – věcný, ale ne stereotypní vyjadřování, otázky konkrétní, odpovědi vtipné

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červen / 2021 >>